پاورپوینت گزیدگی ها

پاورپوینت گزیدگی ها

پاورپوینت گزیدگی ها

پاورپوینت گزیدگی ها 

 

25اسلاید

 

فهرست:

زنبورگزیدگی

.خطرات ناشی از زنبور گزیدگی

عوارض ناشی از زنبور گزیدگی 

اندیکاسیون مراقبت ویژه 

مراقبت در محل گزش

پیشگیری

عنکبوت ها

عنکبوت کیسه ای (Sac Spider)

رطیل پرنده خوار جالوت (Goliath BirdeaterTarantula)

عنکبوت گرگی (Wolf Spider)

عنکبوت پشت قرمز (Red Back Spider)

عنکبوت قیف ساز شبکه ای (Funnel-Web Spiders)

عنکبوت سرگردان برزیلی (Brazilian WanderingSpider)

عنکبوت بیوه سیاه (Black Widow)

عنکبوت گوشه نشین قهوه ای (Brown Recluse)

کمکهای اولیه

مورچه های اتشی

علائم عمومی در افرادیکه مورد گزش عقرب واقع شده اند

علائم سیستمیک

درمان موضعی گزش عقربهای سمی

موارد احتیاط در تزریق سرم ضد عقرب گزیدگی